Privacy verklaring 25-05-2018

 

Het zal je wel niet ontgaan zijn: per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wetgeving over hoe je als bedrijf gegevens verwerkt in werking getreden.
 
Je mag er op rekenen dat we je persoonlijke en medische gegevens met zorg opslaan en verwerken. Dit doen we en dit blijven doen. In het kader van de wet AVG hebben we alle procedures opnieuw nagekeken en eens aangescherpt. 

Hier vind je onze Privacy verklaring.

 

Privacyverklaring De Acupunctuur Praktijk te Dordrecht en Barendrecht.

Deze verklaring is van toepassing op alle door De Acupunctuur Praktijk (DAP) geleverde producten en diensten.

De Acupunctuur Praktijk, gevestigd Stationsweg 15, 3311 JV Dordrecht en Middeldijkerplein 3A, 2993 DA Barendrecht, 2993 DA , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

U heeft recht op het zorgvuldig verwerken van uw (persoonlijke) gegevens. We nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus U kunt er op vertrouwen dat wij uw gegevens met respect en zorg behandelen. We handelen conform de professionele richtlijnen en beroepscodes, en conform de wetgeving AVG die per 25 mei 2018 ingaat.

We vinden dat u hoort te weten welke gegevens wij verzamelen, waar we deze gegevens voor gebruiken, en dat u er inzage in kunt krijgen.

Wanneer leggen wij gegevens van u vast?

Als u een behandeling aanvraagt, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, als u een product of een dienst koopt (bijvoorbeeld zich opgeeft voor een behandeling), en als u een intakegesprek heeft.

Welke gegevens leggen wij vast?

Er worden alleen gegevens verwerkt die u zelf aan ons geeft en die we nodig hebben voor de dienstverlening aan u, en in beperkte mate voor promotie- en marketingdoeleinden, in verhouding met de dienstverlening van de Acupunctuur Praktijk.

Wij kunnen persoonsgegevens van u vastleggen zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, bankrekeningnummer, product- en dienstvoorkeuren.

Wanneer u zich aanmeldt voor een behandeling waar een intake onderdeel van uitmaakt, dan wordt geregistreerd wat uw klachten en leefomstandigheden zijn, en het doel van behandeling. Deze gegevens zijn van belang voor het vormen van een behandelplan en een behandelovereenkomst.

Daarnaast kan het gaan om:

Cookies: Er worden alleen technische cookies gebruikt voor het functioneren van de website.

Surf- en klikgegevens als u onze website bezoekt.

Wij kunnen uw gegevens alleen voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor:

  • Het accepteren van uw deelname aan de behandeling.
  • Analyses om de dienstverlening te verbeteren.
  • Het controleren van betalingen.
  • Marketing en promotie: we kunnen uw gegevens gebruiken voor het sturen van nieuwsbrieven (wanneer u hiervoor expliciet toestemming geeft), doen van specifieke aanbiedingen, marketingberichten. Hiervoor kunnen we gebruik maken van email, nieuwsbrief, Facebook.
  • Het maken van een offerte.
  • Het maken van een factuur.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is DAP gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt DAP zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Samenwerking met andere partijen

DAP deelt uw gegevens niet met derden voor de doeleinden van die derden.

DAP verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze niet voor de doeleinden van derden.

DAP deelt gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We werken alleen met andere partijen samen om de dienstverlening te bevorderen: zoals een bank voor het verwerken van betalingen en een lijstmanager voor het (beveiligd) opslaan van persoonsgegevens en versturen van de nieuwsbrief. Deze derden verwerken alleen gegevens voor zover dat voor de dienstverlening nodig is en conform de actuele wetgeving. Met deze partijen zijn/worden verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

DAP gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Recht op inzage en correctie van de gegevens

U heeft recht op inzage

Als u de nieuwsbrief ontvangt kunt u via de link in deze nieuwsbrief bij uw persoonsgegevens komen om deze in te zien.
Ook kunt u ons schriftelijk om inzage verzoeken, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en uw adres. U dient hierbij een kopie van uw paspoort of rijbewijs mee te sturen zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren. U kunt bij de Rijksoverheid lezen hoe u dit veilig kunt doen, zie Een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs

U heeft recht op correctie

Wanneer er onjuistheden, onvolledigheden of onwettigheden in uw gegevens zitten, kunt u deze corrigeren via de link in de nieuwsbrief digitaal, of schriftelijk: hiervoor stuurt u een brief als hierboven omschreven.

Wij beantwoorden uw brief binnen maximaal 1 maand. We kunnen hiervoor maximaal 5 euro kosten in rekening brengen. Ons postadres is De Acupunctuur Praktijk, Stationsplein 15, 3311 JV  Dordrecht.

Portabiliteit
Uw gegevens kunt u opvragen om over te (laten) dragen aan een andere partij bijvoorbeeld een andere trainer of coach.

Bewaartermijn van uw gegevens

DAP bewaart uw persoonsgegevens:

  • Niet langer dan wettelijk toegestaan termijn van 10 jaar.
  • Niet langer dan nodig is om dat te doen waarvoor wij de persoonsgegevens hebben opgeslagen

Beveiliging

DAP hecht aan en zorgt voor beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. DAP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij DAP toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval DAP gebruik maakt van de diensten van derden, zal DAP in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft contact op.

Contactpersoon en verantwoordelijke voor het privacybeleid

Sylvia Zaatman,

25 mei 2018

In overeenstemming met de wet AVG 25/5/2018.